Η Εταιρία
Στρατηγική

Η στρατηγική της ΕΡΓΟ 3 επικεντρώνεται σε τέσσερις βασικούς πόλους:

  1. τη σταθερή ανοδική πορεία της
  2. την περαιτέρω βελτίωση των εσωτερικών δομών της
  3. την ανάπτυξη του δικτύου της
  4. την επένδυση στην ικανοποίηση των πελατών της

Η ανοδική πορεία της εταιρείας πρέπει να την καθιερώσει μεταξύ των λίγων στην Ελλάδα στο συγκεκριμένο χώρο δράσης. Η αύξηση του κύκλου εργασιών είναι σταθερή με προσεκτικά βήματα προς αποφυγή της ανεξέλεγκτης διόγκωσης.

Η περαιτέρω βελτίωση των εσωτερικών δομών είναι θέμα υψίστης σημασίας προκειμένου να επιτευχθεί η άμεσα προβλεπόμενη ανάπτυξη του δικτύου δραστηριοποίησης της ΕΡΓΟ 3 ( γραφεία Αθηνών - γραφεία εκτός συνόρων).