Υπηρεσίες
Μελέτη

Η ΕΡΓΟ 3 έχει εκπονήσει σύνθετες μελέτες, ειδικών απαιτήσεων, για έργα πρωτοπόρα για την εποχή τους, και έχει ως εκ τούτου πολύτιμη εμπειρία στον τομέα αυτό.

Τα τελευταία χρόνια εκπονεί μελέτες μόνο για τα έργα τα οποία και κατασκευάζει. Με το τμήμα μελετών υποστηρίζει όμως όλα τα έργα κατασκευής της.